Om os / Værdigrundlag

Værdigrundlag

- for Arrild Privatskole & Børnehuset.

En privat børnehave og privatskole.

Arrild Privatskole har egen børnehave med optag af børn fra 2,9 år til skolealder.
Skolen optager elever fra 0. – 7. klasse.
Arrild Privatskole og Børnehus udbyder et bredt og inspirerende tilbud til børn fra 2,9 år til 7. klasse.

En skole og et Børnehus som praktiserer efter gældende lovgivning.

Børnehuset er underlagt gældende love og cirkulærer under Dagtilbudsloven, samt Tønder Kommunes kriterier for Privatinstitutioner, og lever op til disse.
Børnehusets lærerplaner er godkendt af skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen og følges op af pædagogisk konsulent fra Tønder kommune.
Skolen er underlagt ”Lov om friskoler og private grundskoler”. Skolen følger ministeriets undervisningsplaner, Fælles Mål og har samme trin- og slutmål som folkeskolen.
Skolen har ekstern tilsynsførende som tilser at undervisningen lever op til folkeskolens mål.

En skole og et Børnehus med plads til den enkelte.

Et Børnehus hvor børnene er opdelt i mindre grupper for at fremme det nære og give rum til det enkelte individ.
En skole med en klassekvotient på max 18 elever.
Dette styrker trivselen hos både elever og lærere, samt indlæringen hos den enkelte elev.

En skole og et Børnehus hvor kropslige og musiske aktiviteter prioriteres.

Skolen og Børnehuset giver plads til styrkelse af motoriske og kreative færdigheder, da dette øger børnenes/elevernes indlæring og udvikling. Dette med henblik på at respektere at børn lærer på forskellige måder.
Skolen har flere faglige emneuger med varierende fokusområder, hvilket giver mulighed for fordybelse i forskellige temaer.

En skole og et Børnehus der inddrager lokalsamfundets borgere, natur, geografi, og kulturhistorie.

Arrild Privatskole og Børnehus er placeret i et naturskønt område, med bl.a. hede, skov, landbrug og naturområdet Helmpolde, og vil drage nytte af dette i undervisningen.
Indenfor gå/cykelafstand findes interessante kulturhistoriske fænomener såsom voldstederne Nørrevold og Søndervold, befæstningsanlæg fra 1. Verdenskrig, Arrild Kirke, Røverkulen og Langdyssen, som med fordel kan inddrages i undervisningen. Skolen og Børnehuset benytter desuden byens øvrige faciliteter i undervisningen, legepladser etc.
Skolen vil inddrage borgere fra byen i undervisningen, som besidder særlige kompetencer og viden, når det er relevant.

En skole og et Børnehus hvor bredt samarbejde prioriteres.

Børnehuset deltager i relevante sammenhænge i undervisningen på skolen, og gennemfører årligt et grundigt indskolingsforløb i samarbejde med skolens personale.
Børnehuset samarbejder med byens dagplejere, som tilbydes at komme på besøg i Børnehuset, hvormed overgangen fra dagpleje til børnehave understøttes.
I forbindelse med skolens emneuger samarbejder elever og lærere på tværs af klassetrin.
Det tilstræbes at alle skolens elever hvert år tager på lejrskoleophold samlet. Herudover tilstræbes endvidere at skolens ældste elever tager på studietur til udlandet.
Samlæsning af klasser vil forekomme med et elevtal under 100, hvilket udnyttes positivt.

En skole og et Børnehus hvor demokratiets regler læres.

Fagligt skal børnene/eleverne lære om demokrati i undervisningen, men også i det daglige spiller demokrati en rolle på skolen og i Børnehuset, hvor visse beslutninger skal træffes i fællesskab. Det er vigtigt, at børnene/eleverne lærer at argumentere for en sag og ikke mindst, at lytte til andres argumenter og opnå enighed.
Det tilstræbes at skolen har et elevråd.

En inspirerende skole/Børnehus som fastholder elevernes lyst til at lære og udvikle sig.

Det er vigtigt, at børnene/eleverne trives på skolen og i Børnehuset, at de har gode fysiske rammer og at børn/elever har et tillidsfuldt forhold til alle personaler. Det prioriteres at alle børn/elever har en inspirerende og udfordrende hverdag.

En skole og et Børnehus som tager afsæt i anerkendende pædagogik.

Det prioriteres at børnene/eleverne skal lære at tage ansvar for sig selv og vise respekt og tolerance for sine medmennesker. Alle børn/elever skal lære at tage ansvar for sig selv og for hinanden. Dette fremmes ved, at deres selvværd styrkes ved at opleve sejre i stedet for nederlag hvormed de lærer at turde stole på sig selv. Børnene/eleverne skal turde stå ved, hvad de mener og ikke bøje af for gruppepres.

En skole og et børnehus hvor daglig rengøring varetages af lønnet personale.

Lønnet personale varetager den daglige rengøring af skolens indendørs arealer.
Det prioriteres dog at børn/elever skal lære at føle et praktisk ansvar overfor deres skole, hvorfor de skal rydde op, sætte stole på plads, viske tavlen ren osv.

En skole og et børnehus hvor dit barn bliver anerkendt.

En skole og et børnehus hvor alle bliver set, hørt og anerkendt for det enestående individ de er.
En skole og et børnehus hvor mobning ikke tolereres. En skole og et børnehus hvor alle føler sig godt tilpas - både børn/elever og personale.

En skole og et børnehus hvor forældrene involverer sig.

Det prioriteres/forventes at forældre til børn/elever i skole og Børnehus involverer sig i skolen og deltager i skolens arrangementer, herunder bl.a. skolefester og arbejdsweekender.

Skolens og Børnehusets mål

Det er skolens og Børnehusets mål at skabe et miljø, hvor alle børn fra de helt små til de helt store, trives, lære og udvikler sig. Miljøet skal være således at både personale og børn trives og føler at de vokser, bliver hørt og er med til at gøre en forskel.
Økonomisk er det skolens og Børnehusets målsætning, at der hvert år er god balance mellem udgifter og indtægter, således at skolen har økonomisk råderum til sit daglige virke.

Skolen og Børnehuset personalepolitik

Det er vores målsætning, at det til enhver tid er et fagligt dygtigt, engageret og positivt personale, som servicerer skolens og Børnehusets elever/børn, samt deres forældre.
For at muliggøre dette, er bestyrelsen til enhver tid forpligt til at vælge personalet med omhu.
Personalet som arbejder på skolen og i Børnehuset skal være fagligt kompetent. Personalet skal lade sig begejstre af miljøet og af arbejdet med børnene/eleverne og bringe begejstringen videre til børn/elever.
Personalet skal være åbent for nye tiltag, bidrage med ideer til nye tiltag og være med til at videreudvikle skolen/Børnehuset. For at det kan lade sig gøre, må skolen have en målsætning om at kunne tilbyde en konkurrencedygtig løn og pension, som kan sikre at vi kan få det personale, som vi ønsker.
Det er skolens målsætning at tage vare på personalet, og de skal vide at der bliver lyttet til dem og de skal kunne se, at deres ønsker også bliver ført ud i livet.
Skolelever
Arrild Privatskole | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03